• Napędy HATO

    Napędy do bram firmy HATO

Polityka prywatności / Twoje dane osobowe - RODO
Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) - informujemy, że:
1. Administrator.
  Administratorem danych jest Sonstory Elżbieta Sondermann, ul.Wojska Polskiego 42, 59-230 Prochowice
Dane kontaktowe administratora danych są następujące: Telefon 602343933 Mail: sonstory@wp.pl

2. Kategorie danych.
  Przetwarzamy następujące dane osobowe:
  a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, NIP), adresowe i
kontaktowe naszych Klientów będących osobami fizycznymi;
  b) Dane kontaktowe osób będących przedstawicielami Klientów (imię i
nazwisko, adres e-mail, telefon);
  c) Dane potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli.
3. Cele przetwarzania.
  Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  a) Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  b) Wykonania ciążących na nas w związku z zawarciem umowy obowiązków
prawnych np. podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art.
6 ust.1 lit. c RODO);
  c) Wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu  (art. 6
ust.1 lit. f RODO), w tym w celu:
  -  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  -  oferowania naszych produktów (marketing bezpośredni).
  d) Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub telemarketingu - na podstawie zgody (art. 6 ust.1
lit. a RODO).
4. Odbiorcy.
  Dane osobowe możemy ujawnić:
  a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym
nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;
  b) innym  odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność
ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową lub
kurierską – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług.
5. Czas przechowywania danych.
  a) W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów  -
okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany
przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w
celu realizacji lub obrony roszczeń;
  b) W przypadku danych kontaktowych przedstawicieli Klientów – do
czasu powzięcia wiedzy o zaprzestaniu działalności/ pracy w tym charakterze;
  c) W przypadku potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – do
czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest oparte
na naszym uzasadnionym interesie albo cofnięcia zgody, jeżeli
przetwarzanie jest na niej oparte.
6. Uprawnienia.
  Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
  a) dostępu do  swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania swoich danych;
  c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  d) przenoszenia danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na
podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw
dotyczy marketingu bezpośredniego wówczas zawsze zobowiązani jesteśmy do
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na
tej podstawie;
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Źródła danych.
  Nie kupujemy danych osobowych. Dane osobowe uzyskujemy z
następujących źródeł:
  a) Dane Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób; przy czym w
celu weryfikacji danych możemy też uzyskiwać dane z CEDIG lub KRS;
  b) Dane potencjalnych Klientów lub  ich przedstawicieli – od tych
osób, przy realizacji wcześniejszych umów, albo ze stron internetowych
potencjalnych Klientów.
8. Dobrowolność podania danych.
  Podanie danych identyfikacyjnych i adresowych przez Klienta jest
dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
  Podanie danych kontaktowych Klienta lub danych przedstawicieli jest
dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy oraz ułatwieniu komunikacji.
9. Brak automatycznego podejmowania decyzji.
  Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania,
wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w
podobny sposób na nią wpływających.
10. Brak zamiaru przekazywania danych poza EOG.
  Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl