• Napędy HATO

  Napędy do bram firmy HATO

Regulamin

Firma Sonstory zawsze postępuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami obowiązującymi w Polsce. W przypadku zmiany lub wejścia w życie przepisów o których nie ma wzmianki w tym regulaminie należy traktować jako obowiązujące firmę Sonstory.

 

REGULAMIN

 

 1. Postanowienia ogólne.
 • Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.sonstory.pl, które w indywidualnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacją;
 • W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.
 • Sprzedawcą jest firma Sonstory Elżbieta Sondermann z siedzibą w Prochowicach ul.Wojska Polskiego 42 NIP6911289540 REGON 022249975
 • Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.
 1. Zakupy, płatności i dostawa.
 • Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;
 • Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
 • Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w magazynie firmy przy ulicy Wrocławskiej 42d w Prochowicach w godzinach 8 – 14.30 od poniedziałku do piątku (dni robocze)
 • Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po złożeniu oferty proszony jest przekazanie nam danych do wysyłki, wybór płatności oraz rodzaj wysyłki, dane kontaktowe, ewentualne żądanie faktury VAT i podanie danych do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny)
 • Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;
 • Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

 

 1. Odstąpienie od umowy.

3.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie kompletnej rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie kompletnej rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas czyli

Sonstory Elżbieta Sondermann z siedzibą w Prochowicach ul.Wojska Polskiego 42, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy sonstory@wp.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

3.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Sonstory Elżbieta Sondermann, 59-230 Prochowice ul.Wrocławska 42 D niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku zwrotu rzeczy Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości przedmiotu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakterystyki, cech i funkcjonalności rzeczy

3.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

3.5 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
 2. 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. Reklamacja

 

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres Sonstory Elżbieta Sondermann z siedzibą w Prochowicach ul. Wojska Polskiego 42 lub pocztą elektroniczna na adres sonstory@wp.pl.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:  

 • zgłoszenie wady (usterki),
 • roszczenie,
 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

 

 1. Poufność i ochrona prywatności –nowe zasady ochrony danych RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) - informujemy, że:
1. Administrator.
  Administratorem danych jest Sonstory Elżbieta Sondermann, ul.Wojska Polskiego 42, 59-230 Prochowice

Dane kontaktowe administratora danych są następujące: Telefon 602343933 Mail: sonstory@wp.pl


 1. Kategorie danych.
    Przetwarzamy następujące dane osobowe:
    a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma, NIP), adresowe i
  kontaktowe naszych Klientów będących osobami fizycznymi;
    b) Dane kontaktowe osób będących przedstawicielami Klientów (imię i
  nazwisko, adres e-mail, telefon);
    c) Dane potencjalnych Klientów i ich przedstawicieli.
  3. Cele przetwarzania.
    Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
    a) Zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);
    b) Wykonania ciążących na nas w związku z zawarciem umowy obowiązków
  prawnych np. podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej (art.
  6 ust.1 lit. c RODO);
    c) Wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu  (art. 6
  ust.1 lit. f RODO), w tym w celu:
    -  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
    -  oferowania naszych produktów (marketing bezpośredni).
    d) Przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
  elektronicznej lub telemarketingu - na podstawie zgody (art. 6 ust.1
  lit. a RODO).
  4. Odbiorcy.
    Dane osobowe możemy ujawnić:
    a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu np. świadczącym
  nam usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT;
    b) innym  odbiorcom np. podmiotom prowadzącym działalność
  ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową lub
  kurierską – w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych nam usług.
  5. Czas przechowywania danych.
    a) W przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów  -
  okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany
  przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w
  celu realizacji lub obrony roszczeń;
    b) W przypadku danych kontaktowych przedstawicieli Klientów – do
  czasu powzięcia wiedzy o zaprzestaniu działalności/ pracy w tym charakterze;
    c) W przypadku potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – do
  czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest oparte
  na naszym uzasadnionym interesie albo cofnięcia zgody, jeżeli
  przetwarzanie jest na niej oparte.
  6. Uprawnienia.
    Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:
    a) dostępu do  swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    b) sprostowania swoich danych;
    c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
    d) przenoszenia danych;
    e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na
  podstawie naszego uzasadnionego interesu, przy czym jeśli sprzeciw
  dotyczy marketingu bezpośredniego wówczas zawsze zobowiązani jesteśmy do
  zaprzestania przetwarzania danych w tym celu;
    f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na
  tej podstawie;
    g) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych.
  7. Źródła danych.
    Nie kupujemy danych osobowych. Dane osobowe uzyskujemy z
  następujących źródeł:
    a) Dane Klientów lub ich przedstawicieli – od tych osób; przy czym w
  celu weryfikacji danych możemy też uzyskiwać dane z CEDIG lub KRS;
    b) Dane potencjalnych Klientów lub  ich przedstawicieli – od tych
  osób, przy realizacji wcześniejszych umów, albo ze stron internetowych
  potencjalnych Klientów.
  8. Dobrowolność podania danych.
    Podanie danych identyfikacyjnych i adresowych przez Klienta jest
  dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
    Podanie danych kontaktowych Klienta lub danych przedstawicieli jest
  dobrowolne i służy sprawnej realizacji umowy oraz ułatwieniu komunikacji.
  9. Brak automatycznego podejmowania decyzji.
    Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania,
  wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w
  podobny sposób na nią wpływających.
  10. Brak zamiaru przekazywania danych poza EOG.
    Nie przekazujemy i nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza
  Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Dane zbierane przez sklep internetowy

1. Rejestrując się w Sklepie Klient dobrowolnie podaje swoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, adres e-mail, telefon kontaktowy. W trakcie rejestracji Klient podaje również login i hasło do konta Klienta w Sklepie.


 1. Automatycznie zbierane dane:

  - Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego W tym tzw. logi lub pliki dziennika, ponadto dane mogą być zbierane przez:

  - pliki „cookies” (tj. „ciasteczka” – gdy Klient odwiedza Sklep, wysyłane są do jego komputera lub innego urządzenia pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi informacji oraz podczas procesu zakupowego, w tym w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji).

  Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

  Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji sklepu internetowego może okazać się utrudnione lub niemożliwe.

  - Sklep zbiera również dane Klientów którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego oraz dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu, są to dane takie jak: adres e-mail, dane adresu IP, nick, pseudonim.

  - Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji i zakładania konta.

  - Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

  - Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, ubezpieczycielom, serwisom aukcyjnym, w celu realizacji zamówienia.

  - Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu o świadczeniu usług drogą elektroniczną jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

  - Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach strony Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu loginu i hasła.

  - Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, oraz do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tych danych. Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

  - Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

- Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

3. W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się.

Płatności kartą płatniczą

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl